(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Kế hoạch 6 tháng cuối năm EPhD

KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM EPhD

Công việc/Hoạt động

Thời gian

Người thực hiện

Góp ý tên đề tài để ra quyết định

Tuần 1, tháng 7

NCS chưa có quyết định giao đề tài và người hướng dẫn
NCS muốn đổi tên đề tài

Đánh giá Chuyên đề/Tổng quan

Liên tục

NCS có Quyết định giao đề tài; (Chưa cần bài công bố ở bước này)

Sinh hoạt khoa học Ban chuyên môn

Liên tục

NCS đã có đánh giá Chuyên đề (Chưa cần bài công bố ở bước này)

Seminars

Không cố định, phụ thuộc khách mời

Tất cả các NCS, các cựu NCS, Thầy cô và người quan tâm

Đón tiếp EPhD 8

Tháng 10

Các NCS EPhD8

Học các học phần trong Chương trình

Theo lịch học

NCS EPhD7NCS EPhD8

YES2024

Tuần 4-tháng 11

NCS chưa trình bày tại YES, trừ EPhD 7
Tất cả NCS, các cựu NCS, Thầy cô và người quan tâm

Công bố bài báo

Liên tục

NCS bắt buộc có 1 nghiên cứu đăng trên Tạp chí WOS/SCOPUS uy tín

Bảo vệ Luận án cấp cơ sở

Liên tục theo QĐ của Trường

NCS đã trình bày luận án với Ban chuyên môn và đã có bài báo được xuất bản

 

Ghi chú

(i) Trường yêu cầu đổi tên đề tài phải báo cáo Ban chuyên môn/Khoa/Viện và có biên bản họp của Ban Chuyên môn kèm theo.

(ii) NCS cần tham gia ít nhất 4 Seminars trong một năm. Thời gian từng Seminar cụ thể sẽ có thông báo.

(iii) Trình bày tại YES là bắt buộc đối với các NCS. Chưa trình bày tại YES thì chưa đủ điều kiện để bảo vệ cấp cơ sở. Kế hoạch chi tiết hơn sẽ thông báo sớm.

(iv) Tạp chí thuộc WOS/Scopus mà Trường Kinh tế Quốc dân khuyến khích tài trợ (Mục 1, Thông báo 146/TB-DHKTQD ngày 23/1/2024)

(v) Bài báo được xuất bản là: (1) Đã có volume, issue, và trang; hoặc (2) Được công bố online trên trang website của Tạp chí/nhà xuất bản.