(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Hướng dẫn xét thưởng bài báo công bố quốc tế của NEU

Kính gửi: Cán bộ, giảng viên, NCS

Căn cứ vào tình hình thực tế đăng bài quốc tế của cán bộ, giảng viên trong những năm vừa qua, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân hướng dẫn về việc xét thưởng cho các công bố quốc tế gửi đăng từ ngày 01 tháng 7 năm 2022 như sau:

Trân trọng thông báo!