(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ BẰNG TIẾNG ANH

Theo Quy chế tuyển sinh và đào tạo Tiến sĩ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ban hành theo Quyết định số 629/QĐ-ĐHKTQD ngày 31 tháng 8 năm 2021, và Chương trình đào tạo Tiến sĩ bằng Tiếng Anh (EPhD) vừa ban hành theo Quyết định số 655/QĐĐHKTQD ngày 21 tháng 10 năm 2022, nghiên cứu sinh (NCS) cần lưu ý thực hiện một số điểm liên quan đến:

  1. Sinh hoạt khoa học tại bộ môn (Ban chuyên môn)
  2. Tham dự seminar khoa học
  3. Công bố trong chương trình EPhD
  4. Tính điểm công bố các bài báo khoa học

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

Huong dan thuc hien quy dinh trong chuong trinh dao tao EPHD 2023 (1)