(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

TS. Lê Thanh Hà
Giảng viên, Khoa kinh tế học

Trình độ học vấn

2018: Tiến sĩ Phân tích chính sách, Viện nghiên cứu chính sách công quốc gia, Nhật Bản

2015: Thạc sĩ Chính sách công, Viện nghiên cứu chính sách công quốc gia, Nhật Bản

2011: Cử nhân kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân

 

Lĩnh vực nghiên cứu

Mô hình cân bằng tổng quát ngẫu nhiên động (DSGE), Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Kinh tế quốc tế, Lý thuyết trò chơi.

Tóm tắt cá nhân

Tiến sĩ Lê Thanh Hà là giảng viên của Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) kể từ năm 2011. Tiến sĩ đang giảng dạy các môn học Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Kinh tế lượng, Lý thuyết trò chơi và Phương pháp nghiên cứu cho cả bậc đại học và sau đại học tại NEU, và các trường đại học khác ở Hà Nội. Lĩnh vực nghiên cứu chính của Tiến sĩ Lê Thanh Hà bao gồm các nền tảng vi mô, Mô hình cân bằng tổng quát ngẫu nhiên động (DSGE), Kinh tế tài chính, Doanh nghiệp vừa và nhỏ (đổi mới, hành vi hối lộ, chính sách, …). Các nghiên cứu của tiến sĩ đã được đăng tải trên các tạp chí quốc tế có uy tín, chẳng hạn như Economic System, Economic Policy and Analysis, Economic Research, Scottish Journal of Political Economy, International Journal of Innovation Management. Bên cạnh hoạt động giảng dạy và nghiên cứu, ông có tham gia các dự án tư vấn cho Ngân hàng Thế giới và GIZ.

 

Các công trình nghiên cứu gần đây

Lê, T. H. , To, T.T. & Doan, N. T. (2020). Cultural Distance and Global bank linkages. Economic System.

Doan, T. N., & Le, H. T. (2020). Upgrading the global value chain with regime-wide rules of origin. Applied Economics Letters, 1-5., https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13504851.2020.1739223

Lê, T. H. , To, T.T. & Doan, N. T. (2020).Welfare Consequences of Inconsistent Monetary Policy Implementation in Vietnam. Economic Research, 33(1), 555-578. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2020.1724172

Lê, T. H. , To, T.T. & Doan, N. T. (2020). Welfare Costs of Monetary Policy Uncertainty in the Economy with Shifting Trend Inflation, Scottish Journal of Political Economy, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/sjpe.12259 .

Lê, T. H. , To, T.T. & Doan, N. T. (2020). Determinants and Risk-taking Behavior of Outsourcing Innovation Decision and Intensity in Vietnam: Make, Pure or Hybrid? , International journal of innovation management.

Lê, T. H. , To, T.T. & Doan, N. T. (2020). Cultural Distance and Global bank linkages. Economic System.

Lê, T. H. , To, T.T. & Nam, P. X. (forthcoming). Effects of Bribery on Firm Environmental Innovation Adoption in Vietnam: Moderating Roles of Firm’s Bargaining Power, Credit and Institutional Constraint. Ecological Economics.

Le, T. H., Doan, N. T., Thanh, T. T., Anh, H.T. (2021). Bribery, Export Decisions, and Institutional Constraints: Evidence from Cross-country Firm-level Data. Economic Analysis and Policy.

 

Giảng dạy

Thống kê, Kinh tế lượng tài chính, Lý thuyết trò chơi, Kinh tế vĩ mô (chương trình quốc tế tại các đại học hàng đầu ở Việt Nam), Phương pháp nghiên cứu (đại học và sau đại học)

 

Thông tin chi tiết

(CV đính kèm)

(đường Link tới Google Scholar)

https://scholar.google.com/citations?user=ZEdj1P4AAAAJ&hl=en

E: halethanh.kt@gmail.com