(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

TS. Bạch Ngọc Thắng
Giảng viên

Tiến sĩ Bạch Ngọc Thắng

Giảng viên kinh tế học

 

Trình độ học vấn

2014: Tiến sĩ Kinh tế, Đại học Queensland, Australia

2005: Thạc sĩ Kinh tế Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Erasmus Rotterdam, Hà Lan

2002: Cử nhân Kinh tế Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân

 

Lĩnh vực nghiên cứu

Kinh tế phát triển, Quản trị, Doanh nghiệp vừa và nhỏ

 

Tóm tắt cá nhân

Tiến sĩ Bạch Ngọc Thắng là giảng viên của Đại học Kinh tế Quốc dân kể từ năm 2005. Ông giảng dạy các môn học Kinh tế vĩ mô, Kinh tế lượng, Phương pháp nghiên cứu cho cả bậc đại học và sau đại học tại Đại học Kinh tế Quốc dân và một số đại học khác ở Hà Nội. Trong năm 2018, tiến sĩ có 6 tháng làm việc với tư cách là học giả nghiên cứu tại Trường Kinh doanh, Chính phủ và Luật, Đại học Flinders, Australia. Tiến sĩ có niềm đam mê giảng dạy và chia sẻ tri thức với mọi người. Ông tin tưởng vào ảnh hưởng sâu rộng của giáo dục đại học đối với nền kinh tế và xã hội, thông qua việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và những con người có trách nhiệm.

Lĩnh vực nghiên cứu chủ chốt của tiễn sĩ bao gồm kinh tế phát triển, quản trị, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ông đang theo đuổi một chương trình nghiên cứu năng động. Các công trình nghiên cứu của tiến sĩ đã được đăng tải trên các tạp chí học thuật quốc tế hàng đầu, chẳng hạn như World Development, The Economics of Transition, The Journal of Development Studies, The Developing Economies, International Journal of Public Sector Management, Journal of the Asia Pacific Economy, International Economic Journal, The Korean Economic Review. Duy trì hoạt động nghiên cứu thường xuyên giúp tiến sĩ mở rộng mạng lưới quan hệ cộng tác và cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên ngành mới nhất. Bên cạnh hoạt động giảng dạy và nghiên cứu, ông có tham gia tư vấn và hoạt động cộng đồng trong lĩnh vực quản trị và phát triển bền vững, cho các đối tác tiêu biểu như Bộ Khoa học và Công nghệ, Đại sứ quán Australia, UNDP, World Bank và JICA. Tiến sĩ cũng tham gia hướng dẫn nghiên cứu sinh, và hiện là điều phối viên của chuỗi seminar của Chương trình đào tạo tiến sĩ bằng tiếng Anh tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

  

Một số công trình nghiên cứu tiêu biểu

Bach, T., Harvie, C., Le, T. (2021). How do credit constraints affect small and medium enterprises’ strategic employment decisions and employees’ labor outcomes: Evidence from Vietnam, The Economics of Transition (forthcoming).

Bach, T., Le, T., & Bui, Y. (2020). Informal Short-term Borrowings and Small and Medium Enterprises’ Performance in a Credit Crunch: Evidence from Vietnam. The Journal of Development Studies, 1-15.

Bach, T. N., Le, C. Q., & Van Nguyen, T. (2020). Rent sharing, investment, and collective bargaining: Evidence from Employee-level data in Vietnam. The Developing Economies.

Malesky, E. J., Nguyen, T. V., Bach, T. N., & Ho, B. D. (2020). The effect of market competition on bribery in emerging economies: An empirical analysis of Vietnamese firms. World Development131, 104957.

Bach, T. N. (2019). State owned enterprises and capital misallocation in Vietnam. Journal of the Asia Pacific Economy24(3), 430-451.

Nguyen, T. V., Bach, T. N., Le, T. Q., & Le, C. Q. (2017). Local governance, corruption, and public service quality: evidence from a national survey in Vietnam. International Journal of Public Sector Management, 30(2), 137-153.

 

Giảng dạy

Kinh tế lượng nâng cao (Chương trình tiến sĩ bằng tiếng Anh), Kinh tế vĩ mô (MBA & Chương trình đại học), Research Methods (Chương trình đại học và sau đại học)

 

Thông tin chi tiết

(CV đính kèm)

(Đường link tới Google Scholar)

https://scholar.google.com/citations?user=nydtUkcAAAAJ&hl=en&oi=ao

E: thangbn@neu.edu.vn

CV_English_Bach Ngoc Thang