(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

PGS.TS. Vũ Hoàng Ngân
Giảng viên Cao cấp, Khoa Kinh tế và Quản lý Nguồn Nhân lực

Trình độ học vấn

1998: Tiến sĩ Nhân khẩu học, Đại học Paris V Sorbonne, Pháp

1995: Thạc sĩ Nhân khẩu học, Đại học Paris V Sorbonne, Pháp

1990: Cử nhân kinh tế lao động, Đại học Kinh tế Quốc dân

 

Lĩnh vực nghiên cứu

Phát triển nguồn nhân lực, Lãnh đạo, Quan hệ lao động, Nguồn vốn con người, Năng suất lao động, Thị trường lao động, Di dân

Tóm tắt cá nhân

Phó Giáo sư Vũ Hoàng Ngân bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ tại Đại học Paris Descartes (Paris V), Pháp, vào năm 1998. Bà đã có gần 30 năm kinh nghiệm làm việc tại Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), với tư cách là giảng viên phụ trách các môn học Quản lý nguồn nhân lực, Phát triển nguồn nhân lực, Hành vi tổ chức và Kinh tế lao động. Hiện Phó Giáo sư là Trưởng Khoa Kinh tế và Quản lý Nguồn Nhân lực tại NEU. Bà là tác giả chính và đồng tác giả của rất nhiều công trình nghiên cứu trong các lĩnh vực Quản lý nguồn nhân lực, Phát triển nguồn nhân lực, Thị trường lao động, và Năng suất lao động. Bên cạnh hoạt động giảng dạy và nghiên cứu, Phó Giáo sư có tham gia cung cấp các khóa đào tạo ngắn hạn và tư vấn cho các doanh nghiệp liên quan đến quản lý nguồn nhân lực. Bà cũng có tham gia hướng dẫn nghiên cứu sinh, và là giảng viên cộng tác cho Chương trình đào tạo Tiến sĩ bằng tiếng Anh (E-PhD).

 

Các công trình nghiên cứu gần đây

Vu, N. H., Pham, H. V, & Nguyen, H. T. H. (2021). Exploring service quality, customer satisfaction, and customer loyalty in Vietnam’s telecommunications industry. International Journal of Advanced and Applied Sciences, 8(1), 1-10.

Huy, P. T., Vu, N. H., Hoang, H. T., & Nguyen, H. T. H. (2020). Procedural Justice in Selection from the Lens of Psychological Contract Theory. Organizacija53(4), 272-286.

Nguyen, H. T. H., Pham, H. V., Vu, N. H., & Hoang, H. T. (2020). Factors Influencing Students’ Intention to Use E-learning System: A Case Study Conducted in Vietnam. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)15(18), 165-182.

Pham, C. H., Vu, N. H., & Tran, G. H. (2020). The role of e-learning service quality and e-trust on e-loyalty. Management Science Letters10(12), 2741-2750.

Hoang, H. T., Nguyen, H. T. H., Vu, N. H., Le, A. H., & Quach, H. H. (2020). Intellectual capital and firm performance in Vietnam 2012-2016. International Journal of Learning and Intellectual Capital17(1), 27-46.

 

Giảng dạy

Quản lý nguồn nhân lực, Phát triển nguồn nhân lực, Hành vi tổ chức, Kinh tế lao động, Kinh tế nguồn nhân lực, Quan hệ lao động

 

Thông tin chi tiết

(CV đính kèm)

(đường Link tới Google Scholar)

https://scholar.google.com/citations?hl=vi&user=klBt_p0AAAAJ

E: nganvh@neu.edu.vn