(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

PGS.TS. Trần Thị Bích
Giảng viên Cao cấp, Khoa Thống kê

Trình độ học vấn

2008: Tiến sĩ Kinh tế, Đại học Quốc gia Úc

1996: MBA, Đại học Kinh tế Quốc dân và Phòng Thương mại Paris

1994: Cử nhân thống kê, Đại học Kinh tế Quốc dân

 

Lĩnh vực nghiên cứu

Phân tích năng suất và hiệu quả, Khu vực phi chính thức, Di cư và thị trường lao động, Quản trị

Tóm tắt cá nhân

Phó giáo sư Trần Thị Bích là giảng viên chính và nghiên cứu viên tại Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), Việt Nam. Bà nhận bằng Tiến sĩ kinh tế tại Đại học Quốc gia Úc (ANU) vào năm 2008. Phó Giáo sư đang giảng dạy các môn học liên quan đến Thống kê và Phân tích định lượng, chẳng hạn như Lý thuyết thống kê, Quy trình ra quyết định kinh doanh, Thống kê kinh doanh, và Phân tích số liệu. Trong vòng 10 năm vừa qua, Phó Giáo sư đã thực hiện nhiều nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực kinh tế phát triển và chính sách ở Việt Nam. Bà là chuyên gia trong lĩnh vực năng suất, thị trường lao động, quản trị công, và nghiên cứu thể chế. Phó Giáo sư đã tham gia nhiều dự án nghiên cứu và tư vấn luên quan đến phát triển kinh tế, quản trị, tác động của chính sách và thể chế đến tăng trưởng kinh tế và năng suất. Bà là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu được đăng tải trên tác tạp chí quốc tế có quy tín như Journal of Development Studies, the International Journal of Production Economics, the Public Administration and Development, the Journal of Behavioral and Experimental Economics (trước đây có tên là The Journal of Socio-Economics), The Journal of Asia-Pacific Economy, the Asian Economic Journal.

 

Các công trình nghiên cứu gần đây

Thi Bich Tran and Hai Anh La. 2020. Why Do Household Businesses Stay Informal? In: John Rand and Finn Tarp (eds) Micro, Small, and Medium Enterprises in Vietnam. Oxford University Press.

Hai Anh La, Thi Bich Tran, and Uyen Nguyen. 2019. Housing Gaps Between Rural–Urban Migrants and Local Urban Residents: The Case of Vietnam. In: Liu A., Meng X. (eds) Rural-Urban Migration in Vietnam. Population Economics. Springer, Cham

Thi Bich Tran and Hai Anh La (2018). ‘Agglomeration Effects: Productivity of the Informal Sector in Vietnam’. The Journal of Development Studies. Vol.54, Iss.2; 292-311. DOI: 10.1080/00220388.2017.1283013

Thang V. Nguyen, Canh Q. Le, Bich T. Tran, and Scott E. Bryant (2015). ‘Citizen Participation in City Governance: experience from Vietnam’. Public Administration and Development. Vol. 35, 34-45.

 

Giảng dạy

Phân tích số liệu (đại học và sau đại học), Thống kê kinh doanh (đại học), Thiết kế khảo sát (đại học và sau đại học)

 

Thông tin chi tiết

(CV đính kèm)

(Đường link tới Google Scholar)

https://scholar.google.com/citations?user=6PZNOFIAAAAJ&hl=en&oi=ao

E: bichtt@neu.edu.vn