(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

PGS.TS. Nguyễn Vũ Hùng
Giảng viên cao cấp

Nguyễn Vũ Hùng, Tiến sĩ

Phó Giáo sư Marketing

 

Trình độ học vấn

2011: Tiến sĩ Marketing, Đại học Georgia State

2006: Thạc sĩ Marketing, Đại học North Alabama

2000: Cử nhân kinh doanh quốc tế, Đại học Ngoại thương

 

Lĩnh vực nghiên cứu

Phát triển bền vững, Hành vi người tiêu dùng, Chuỗi cung ứng, Quản trị.

 

Tóm tắt cá nhân

Tiến sĩ Nguyễn Vũ Hùng là Phó Giáo sư Marketing tại Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU). Phó Giáo sư nhận bằng Tiến sĩ Marketing tại Đại học Georgia State, Hoa Kỳ, vào năm 2011. Lĩnh vực nghiên cứu chính của ông liên quan đến các vấn đề phát triển bền vững trong hành vi người tiêu dùng, mạng xã hội, và chuỗi cung ứng. Ông cũng quan tâm đến các nghiên cứu trong lĩnh vực quản trị công. Các công trình nghiên cứu Phó Giáo sư đã được đăng tải trên các tạp chí quốc tế có uy tín, chẳng hạn như Sustainable Development, Asia-Pacific Journal of Marketing and Logistics, the International Journal of Consumer Studies, Asia Pacific Journal of Business Administration, Crime Law and Social Change.

 

Các công trình nghiên cứu gần đây

Gillespie, J., Van Nguyen, T., Nguyen, H.V. et al. Exploring a Public Interest Definition of Corruption: Public Private Partnerships in Socialist Asia. J Bus Ethics 165, 579–594 (2020). https://doi.org/10.1007/s10551-018-04101-8.

Nguyen, Y.T.H. and Nguyen, H.V. (2020), “An alternative view of the millennial green product purchase: the roles of online product review and self-image congruence“, Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Vol. 33 No. 1, pp. 231-249. https://doi.org/10.1108/APJML-10-2019-0612.

Hung V. Nguyen; Thang V. Nguyen; Cuong H. Nguyen; Anh T. Ha (2019), Impacts of decentralisation on quality and satisfaction: evidence from city bus service in Vietnam,
International Journal of Services, Economics and Management (IJSEM)Vol. 10, No. 3, 2019. https://doi.org/10.1504/IJSEM.2019.103171.

John Gillespie, Thang Nguyen, Canh Le, Hung Nguyen; From “Weak” to “Strong” Sustainability: Protesting for Environmental Justice in Vietnam. Journal of Vietnamese Studies 1 August 2019; 14 (3): 1–42. doi: https://doi.org/10.1525/vs.2019.14.3.1.

Nguyen, M.T.T.Nguyen, L.H. and Nguyen, H.V. (2019), “Materialistic values and green apparel purchase intention among young Vietnamese consumers“, Young Consumers, Vol. 20 No. 4, pp. 246-263. https://doi.org/10.1108/YC-10-2018-0859.

Nguyen, HV, Nguyen, CH, Hoang, TTB. Green consumption: Closing the intention‐behavior gap. Sustainable Development. 2019; 27: 118– 129. https://doi.org/10.1002/sd.1875.

Nguyen, TV, Nguyen, HV, Vu, C, Le, CQ. Sense making of policy processes in the transition economy of Vietnam. Public Admin Dev. 2018; 38: 154– 165. https://doi.org/10.1002/pad.1839.

Nguyen, H.V.Nguyen, H.T.Deligonul, S. and Cavusgil, S.T. (2017), “Developing visibility to mitigate supplier risk: the role of power-dependence structure“, Asia-Pacific Journal of Business Administration, Vol. 9 No. 1, pp. 69-82. https://doi.org/10.1108/APJBA-05-2016-0052.

 

Giảng dạy

Lý thuyết Marketing, Lý thuyết chuối cung ứng (Thạc sĩ và Tiến sĩ), Phương pháp nghiên cứu (Đại học và Sau đại học)

 

Thông tin chi tiết

(Đường link tới Google Scholar)

https://scholar.google.com/citations?user=AiMIJjkAAAAJ&hl=en

E: nguyenvuhung@neu.edu.vn

Lylichkhoahoc._PGS.TS. Nguyễn Vũ Hùng