(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

PGS.TS. Nguyễn Công Thành
Giảng viên Cao cấp, Khoa Môi trường Đô thị và Biến đổi khí hậu

Trình độ học vấn

Tiến sĩ Kinh tế, Đại học Queensland (Australia)

Thạc sĩ, Đại học Hiroshima University (Nhật Bản)

Cử nhân, Đại học Kinh tế Quốc dân (Việt Nam)

 

Lĩnh vực nghiên cứu

Đánh giá tác động môi trường, Quản lý môi trường, Năng lượng, Quản lý rủi ro thiên tai

Các công trình nghiên cứu tiêu biểu

 

Thanh, N.C., Robinson, J., Whitty, J.A., Kaneko, S., Chinh, N.T., 2015. Attribute non-attendance in discrete choice experiments: A case study in a developing country. Economic Analysis and Policy 47, 22-33.

Thanh, N.C., Robinson, J., 2015. Analysing motives behind willingness to pay for improving early warning services for tropical cyclones in Vietnam, Meteorological Applications, 22(2): 187-197.

Thanh, N.C., Robinson, J., Kaneko, S. and Chinh, N.T., 2015. Examining ordering effects in discrete choice experiments: A case study in Vietnam, Economic Analysis and Policy 45, 39-57.

Thanh, N.C., Robinson, J., Kaneko, S. and Komatsu, S., 2013. Estimating the value of economic benefits associated with adaptation to climate change in a developing country: A case study of improvements in tropical cyclone warning services, Ecological Economics 86 (2/2013), 117-128.

 

Giảng dạy

Kinh tế môi trường (Cử nhân), Đánh giá tác động môi trường (Cử nhân), Kinh tế tài nguyên thiên nhiên (Cử nhân), Phát triển bền vững (Thạc sĩ).

 

Thông tin chi tiết

(CV đính kèm)

(đường Link tới Google Scholar)

https://scholar.google.com/citations?user=qsdojoEAAAAJ&hl=en

E: thanhnc@neu.edu.vn