(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

GS.TS. Giang Thanh Long
Giảng viên, Khoa Kinh tế học

Trình độ học vấn

2008: Tiến sĩ Chính sách công, Viện Nghiên cứu Chính sách công quốc gia (GRIPS), Nhật Bản

2003: Thạc sĩ Chính sách công, Đại học Hititsubashi University, Nhật Bản

1998: Cử nhân Ngân hàng và Thị trường tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân

 

Lĩnh vực nghiên cứu

Kinh tế học của dân số già hóa; Tài chính cho sức khỏe (Bảo hiểm y tế); Đánh giá tác động của các chương trình bảo trợ xã hội, Dự toán chương trình bảo trợ xã hội

 

Tóm tắt các nhân

Tiến sĩ Giang Thanh Long hiện là Phó Giáo sư tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Ông cũng đồng thời là học giả nghiên cứu tại Đại học Thăng Long; nghiên cứu viên chính của Viện Nghiên cứu Y học và Xã hội Hà Nội (ISMS); học giả nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Dân số Già hóa Oxford, Đại học Oxford (Vương Quốc Anh); học giả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Y học Menzies, Đại học Tasmania (Australia). Lĩnh vực nghiên cứu của Phó Giáo sư Long bao gồm kinh tế học của dân số già hóa, bảo trợ xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội. Ông là tác giả chính và đồng tác giả của rất nghiên bài báo nghiên cứu được đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín, chẳng hạn như Ageing and Society, Asian Economic Journal; Asia Pacific Economic Literature; Development and Change; International Social Science Journal; và Social Science and Medicine. Phó Giáo sư Long là thành viên của Ban soạn thảo Chiến lược Bảo trợ Xã hội Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020; thành viên chủ chốt của dự án nghiên cứu cải cách hệ thống hỗ trợ xã hội Việt Nam giai đoạn 2017 – 2021 (MPSARD) và dự án nghiên cứu cải cách bảo hiểm xã hội giai đoạn 2017 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2025 (MPSIR), cả hai đều dưới sự quản lý của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (MOLISA). Ông nhận bằng thạc sĩ chính sách công của Đại học Hitotsubashi, Nhật Bản, và bằng Tiến sĩ Chính sách công tại Viện Nghiên cứu Chính sách công quốc gia (GRIPS), Nhật Bản.

 

Các công trình nghiên cứu gần đây

Giang Thanh Long & Theresa W. Devasahayam (eds.). 2018. Health rights of older people: Comparative Perspectives in ASEAN Countries. Singapore/London: Routledge.

Quynh Ngoc Le, Leigh Blizzard, Lei Si, Long Thanh Giang, Amanda L. Neil. “The evolution of social health insurance in Vietnam and its role towards achieving universal health coverage”. Health Policy Open (HPOPEN) 1 (2020): 100011.

TL Giang, DT Vo & QH Vuong. 2020. “COVID-19: A Relook of Health Systems and Aged Populations”. Sustainability 12(10): 1-10

Giang, L.T., Nguyen, T.T. & Nguyen, N.T. 2020. Social Support and Self-Rated Health among Older Men and Women in Vietnam. Population Ageing (2020). https://doi.org/10.1007/s12062-020-09283-6

Le, D.D; R. Leon-Gonzalez & Long Thanh Giang. 2020. “Decomposing gender inequality in functional disability among older people in Vietnam”, Archives of Gerontology and Geriatrics, Volume 87, March–April 2020. https://doi.org/10.1016/j.archger.2019.103989

Long Thanh Giang, N.T.Nguyen, T.T.Nguyen, H.Q.Le, and N.T.T, Tran. 2020. “Social support effect on health of older people in Vietnam: Evidence from a national survey on aging”, Ageing International 45(4), 344-360. https://doi.org/10.1007/s12126-020-09370-1

Long Thanh Giang, Tham Hong Thi Pham, and Phong Manh Phi. 2019. “Productive activities of the older people in Vietnam”, Social Science & Medicine 229 (2019): 32–40.

 

Giảng dạy

Phương pháp nghiên cứu (Chương trình tiến sĩ), Kinh tế vĩ mô (chương trình cử nhân bằng tiếng Anh), Phân tích khía cạnh kinh tế của các vấn đề xã hội (bậc đại học), Đánh giá tác động các chương trình phát triển xã hội (bậc sau đại học)

 

Thông tin chi tiết

(CV đính kèm)

(đường Link tới Google Scholar)

https://scholar.google.com/citations?user=uxCXUr8AAAAJ&hl=en

E: gtlong.neu@gmail.com