(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

E-PhD Seminar_15Dec2022
Respiratory Health among Older Adults in Vietnam: Does Earlier-Life Military Role and War Exposure Matter? by Bussarawan (Puk) Teerawichitchainan Associate Professor and Graduate Studies Chair, Depart...
Xem thêm
Thông báo Về việc giao Quyền viện trưởng đối với PGS.TS. Lê Quang Cảnh, Phó viện trưởng Viện phát triển bền vững
Căn cứ Quyết định số 830/QĐ-ĐHKTQD ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc giao Quyền Viện trưởng đối với PGS.TS. Lê Quang Cảnh, Phó viện trưởng Viện phát tri...
Xem thêm
General equilibrium impact evaluation of food top-up induced by households’ renewable power self-supply in 141 regions
National Economics University E-PhD Programme Seminar Series    General equilibrium impact evaluation of food top-up induced by households’ renewable power self-supply in 141 regions  by Nong Ngo...
Xem thêm
Hướng dẫn xét thưởng bài báo công bố quốc tế của NEU
Kính gửi: Cán bộ, giảng viên, NCS Căn cứ vào tình hình thực tế đăng bài quốc tế của cán bộ, giảng viên trong những năm vừa qua, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân hướng dẫn về việc xét thưởng cho các côn...
Xem thêm
Hội thảo thường niên (YES2022) của Chương trình Đào tạo Tiến sỹ bằng Tiếng Anh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Hội thảo thường niên (YES2022) của Chương trình Đào tạo Tiến sỹ bằng Tiếng Anh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. — Hội thảo thường niên (YES2022) là một trong các hoạt động thường kỳ thuộc của C...
Xem thêm
Seminar: El Salvador and Bitcoin: Why and what and is it a Good Thing or a Bad Thing?
National Economics University E-PhD Program Seminar Series El Salvador and Bitcoin: Why and what and is it a Good Thing or a Bad Thing? by Gabriel Stein Stein Brothers (UK) gabriel@gabrielstein.com   ...
Xem thêm