(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

E-PhD Seminar at NEU
National Economics University E-PhD Program Seminar Series   Unified Bootstrap Meta-Frontier DEA: Comparative Efficiency Analysis across Ownership Types in Vietnam’s Manufacturing Sector by   Tr...
Xem thêm
Nghiên cứu sinh Bùi Thị Thanh Mai bảo vệ luận án tiến sĩ
Vào 16h00 ngày 12/07/2024 tại P502 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Bùi Thị Thanh Mai, chuyên ngành Quản trị kinh doanh (E-PHD), với đề tài: Compassion...
Xem thêm
E-PhD Seminar at NEU
National Economics University E-PhD Program Seminar Series “Intertemporal preference and income redistribution” by Trung Vu Loughborough University, UK Time and Venue Time: 4.00PM – 5.00PM Date: Frida...
Xem thêm
Nghiên cứu sinh Lê Thuỳ Dương bảo vệ luận án tiến sĩ
Vào 9h00 tại Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Lê Thuỳ Dương, chuyên ngành Quản trị kinh doanh (E-PHD), với đề tài: Transmission of CSR practices and va...
Xem thêm
Nghiên cứu sinh Nguyễn Vân Anh bảo vệ luận án tiến sĩ
Vào 17h30 ngày 30/06/2024 tại Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Vân Anh, chuyên ngành Quản trị kinh doanh (E-PHD), với đề tài: From uncertainty t...
Xem thêm
Thông báo tuyển sinh Chương trình Nghiên cứu sau tiến sĩ năm 2024
Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-ĐHKTQD ngày 19/4/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc phê duyệt Đề án thí điểm Chương trình Nghiên cứu sau tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ...
Xem thêm