Đề tài được tài trợ bởi Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NOFOSTED) hoàn thành năm 2019
Đề tài “Nghiên cứu các cơ chế chuyển hóa nhận thức và thái độ về vấn đề môi trường thành các nhóm hành vi mua sản phẩm xanh phục vụ phát triển bền vững tại Việt Nam”, mã số: 502.02-2016.07, được thực ...
Xem thêm