(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

ISD International Publications (2015 – 2021) (This update: 07/06/2021)
ISD International Publications (2015 – 2021) (This update: 07/06/2021)   No. Publications Index   2021   1 Le, Q.C. (2020). Efficiency of expenditures in the general education: Empirical evi...
Xem thêm
Bài báo trên tạp chí quốc tế International Journal of Services, Economics and Management
Bài báo “Impacts of decentralization on quality and satisfaction: evidence from city bus service in Vietnam” của các tác giả PGS. TS. Nguyễn Vũ Hùng, GS. TS. Nguyễn Văn Thắng, TS. Nguyễn Hùng Cường, T...
Xem thêm
Bài báo đăng trên tạp chí Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics
Bài báo “Góc nhìn mới về hành vi tiêu dùng sản phẩm xanh: vai trò của đánh giá sản phẩm trên mạng và tự nhận diện bản thân” của TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến và PGS. TS. Nguyễn Vũ Hùng được xuất bản trên t...
Xem thêm
Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế: Sustainable Development
Bài báo “Tiêu dùng xanh: Khoảng cách giữa ý định và hành vi” của các tác giả PGS. TS. Nguyễn Vũ Hùng, TS. Nguyễn Hùng Cường, TS. Hoàng Thị Bảo Thoa được xuất bản tháng 8 năm 2018 trên tạp chí Sustaina...
Xem thêm