(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Giới thiệu về bộ tài liệu Về Thực hành kinh doanh có trách nhiệm
Bộ Tài liệu về Thực hành kinh doanh có trách nhiệm, là sản phẩm hợp tác giữa Viện Phát triển Bền vững, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) và Chương trình phát triển liên hợp quốc (UNDP) đã được hoà...
Xem thêm
Le Thuy Duong, EPhD-2. CSR transmission modes in the buyer–supplier relationship: The case studies of garment companies in Vietnam
CASE STUDY CSR transmission modes in the buyer–supplier relationship: The case studies of garment companies in Vietnam Ha Le Hai Dinh1 | Duong Thuy Le 1 | Thi Thai Ha Le1 | Minh Hoang Nguyen2 | Hung V...
Xem thêm
Nguyen Van Anh, EPhD-3. COVID 19 uncertainties to impulsive buying behavior: the roles of mindfulness and afterlife belief
COVID‑19 uncertainties to impulsive buying behavior: the roles of mindfulness and afterlife belief Hung Vu Nguyen1  · Anh Van Nguyen2  · Ha Le Hai Dinh1 Current Psychology https://doi.org/10.1007/s121...
Xem thêm
ISD International Publications (2015 – 2023)
ISD International Publications (2015 – 2023) No. Publications Journal Index   2023   1 Thang Ngoc Bach, Thanh Le, Thang Xuan Nguyen, Khanh Hoang (2023): “Gender discrimination, social networks and acc...
Xem thêm
E-PhD Students’ International Publications (This update: 18/4/2023)
E-PhD Students’ International Publications (This update: 18/4/2023) No. Publications Course Journal index   2023      1 Nguyen, N.B., Nguyen, M.T.T. and Nguyen, M.B. (2023), “Understanding of consumer...
Xem thêm
Hung Vu Nguyen1 · Long Thanh Do2 · Mai Thi Thu Le1: From environmental values to pro-environmental consumption behaviors: the moderating role of environmental information
From environmental values to pro-environmental consumption behaviors: the moderating role of environmental information Hung Vu Nguyen  · Long Thanh Do  · Mai Thi Thu Le Accepted: 15 March 2023 Publish...
Xem thêm