(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Tọa đàm khoa học: Yearly E-PhD Seminar – YES 2022 “Nghiên cứu phát triển bền vững: Một số vấn đề Kinh tế -xã hội và kinh doanh đương đại”
Ngày 28/10/2020, Ban chuyên môn Chương trình đào tạo tiến sĩ bằng Tiếng Anh (E-PHD) và Viện Phát triển bền vững – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) đã tổ chức Tọa đàm khoa học thường niên “Y...
Xem thêm
Tọa đàm khoa học chia sẻ đề tài nghiên cứu kinh tế tiềm năng
Ngày 5/11/2021 Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã tổ chức tọa đàm khoa học thường niên Yearly E-PhD Seminar – YES 2021, thuộc chương trình đào tạo Tiến sĩ Kinh tế và Quản trị Kinh doanh bằng tiếng An...
Xem thêm
Tọa đàm khoa học: Yearly E-PhD Seminar – YES 2021 “Đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững trong bối cảnh bất định”
Ngày 05/10/2020, Chương trình đào tạo tiến sĩ bằng tiếng Anh (E-PHD) và Viện Phát triển bền vững – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) đã tổ chức Tọa đàm khoa học Yearly E-PhD Seminar – ...
Xem thêm