(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Bài báo trên tạp chí quốc tế International Journal of Services, Economics and Management

Bài báo “Impacts of decentralization on quality and satisfaction: evidence from city bus service in Vietnam” của các tác giả PGS. TS. Nguyễn Vũ Hùng, GS. TS. Nguyễn Văn Thắng, TS. Nguyễn Hùng Cường, TS. Ha T. Anh được đăng trên tạp chí International Journal of Services, Economics and Management thuộc Nhà xuất bản Inderscience Online vào tháng 10 năm 2019. Tạp chí thuộc danh mục Scopus.

Nghiên cứu được thực hiện từ góc nhìn lý thuyết người đại diện, và sử dụng dữ liệu từ hai thành phố trực thuộc trung ương tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc phân quyền đầy đủ có thể không hiệu quả, ít nhất trong lĩnh vực dịch vụ xe buýt công cộng. Điều này trái ngược với các kết quả công bố trước đây. Nghiên cứu này chỉ ra rằng, chỉ có thể cải thiện chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của người dùng với hệ thống phân quyền thiên về tài khoá nhưng không phân quyền quản lý hành chính và chính trị. Nghiên cứu này đóng góp thêm vào hệ thống lý thuyết về phân quyền và nâng cao chất lượng và mức độ hài lòng trong dịch vụ công.

Nguồn: https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJSEM.2019.103171