(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế: Sustainable Development

Bài báo “Tiêu dùng xanh: Khoảng cách giữa ý định và hành vi” của các tác giả PGS. TS. Nguyễn Vũ Hùng, TS. Nguyễn Hùng Cường, TS. Hoàng Thị Bảo Thoa được xuất bản tháng 8 năm 2018 trên tạp chí Sustainable Development của Nhà xuất bản John Wiley and Sons Ltd. Tạp chí này thuộc danh mục SSCI.

Nghiên cứu phát triển lý thuyết và kiểm nghiệm hai biến điều tiết chính trong mối quan hệ giữa ý định và hành vi tiêu dùng xanh, bao gồm: sự sẵn có của sản phẩm xanh và hiệu quả cảm nhận của người tiêu dùng. Nghiên cứu được phân tích dựa trên mẫu dữ liệu gồm 416 người tiêu dùng tại hai thành phố lớn ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy dưới tác động của các biến điều tiết, tác động của ý định đến hành vi mạnh hơn, do đó đóng góp thêm vào lý thuyết về tiêu dùng xanh thông qua giải thích khoảng trống từ thái độ đến hành vi.

Nguồn: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/sd.1875