(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Bài báo đăng trên tạp chí Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics

Bài báo “Góc nhìn mới về hành vi tiêu dùng sản phẩm xanh: vai trò của đánh giá sản phẩm trên mạng và tự nhận diện bản thân” của TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến và PGS. TS. Nguyễn Vũ Hùng được xuất bản trên tạp chí Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics (thuộc Nhà xuất bản Emerald) vào tháng 3 năm 2020. Tạp chí này thuộc danh mục SSCI.

Nghiên cứu nhằm đóng góp thêm một cách nhìn mới về hành vi tiêu dùng xanh của giới trẻ thế hệ Y, nhấn mạnh hai nhân tố: bình luận trên mạng về sản phẩm và sự phù hợp với hình ảnh bản thân là các tiền đề cho hành vi của họ. Nghiên cứu được thực hiện dựa trên mẫu dữ liệu được thu thập trực tuyến gồm 305 người thuộc thế hệ Y ở Việt Nam.

Kết quả đã khẳng định vai trò quan trọng của hai yếu tố trên đối với dự định tiêu dùng xanh của người tiêu dùng thế hệ Y. Nghiên cứu cũng nêu ra một số đề xuất cho các nhà quản lý khi sử dụng các kênh trực tuyến và thúc đẩy việc gắn kết hình ảnh của người tiêu dùng thế hệ Y với hình ảnh sản phẩm xanh.

Nguồn: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/APJML-10-2019-0612/full/html#loginreload