NEU    Tiếng Việt    English
Thông báo

Thông báo V/v :Tạm ngưng các dịch vụ công nghệ thông tin

Ngày đăng: 17/09/2020 9:4:52

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
TRUNG TÂM ƯDCNTT

-------------------
Số 15/ TTUDCNTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2020

THÔNG BÁO
(V/v :Tạm ngưng các dịch vụ công nghệ thông tin)

Kính gửi : Các đơn vị trong trường

Thực hiện thông báo số 1546/ĐHKTQD-QTTB về việc cắt điện tại trạm KTQD1 (các khu vực cắt điện : nhà 6, 7, 7B, Viện Quản trị kinh doanh, Trung tâm đào tạo liên tục, Phòng máy chủ A3 Nhà văn hóa), Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin sẽ tắt máy chủ của trường trong thời gian cắt điện. Vì vậy trong khoảng thời gian dự kiến từ 17h ngày 19/09/2020 đến 17h ngày 20/09/2020, tất cả các dịch vụ công nghệ thông tin của trường (Cổng thông tin, Web thông tin nội bộ, Thư điện tử, E-office, onegate, Wifi…) sẽ tạm ngưng hoạt động. Sau khi được cấp điện ổn định, hệ thống thông tin của trường sẽ hoạt động bình thường.
Kính đề nghị các đơn vị thông báo cho cán bộ, giảng viên và người học được biết và mong nhận được sự thông cảm của đơn vị vì sự bất tiện này.
            Trân trọng!

Nơi nhận:
- BGH (để chỉ đạo);
- Các đơn vị trong trường
- Cổng TTĐT (để thông báo);
- Lưu P.TH, TTUDCNTT.

GIÁM ĐỐC
                       
      
(đã ký)

TS. Lê Việt Thủy

 Trang chủ | Tin tức | Thông báo | Lịch tuần | Tuyển sinh | Hợp tác |

VIỆN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: Phòng 1503, Nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 Giải Phóng, Hà Nội.
Điện thoại: (84) 24.36280280/6550; 6551 - Website: http://isd.neu.edu.vn - Email: isd@neu.edu.vn