(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

 1. Chức năng nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu:

Viện có chức năng nghiên cứu khoa học cơ bản trong lĩnh vực phát triển bền vững và các lĩnh vực có liên quan, công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế, và triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

 1. Chức năng tư vấn:

Viện có chức năng tư vấn về chiến lược, chính sách, và chương trình phát triển bền vững và các vấn đề liên quan cho Đảng, Nhà nước, các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các tổ chức khác.

 1. Chức năng đào tạo, bồi dưỡng:

Viện thực hiện các chương trình đào tạo theo sự phân công của Nhà trường và các khóa bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội.

 1. Chức năng chia sẻ tri thức và phát triển cộng đồng:

Viện có chức năng họp tác, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để chia sẻ tri thức mới và nâng cao nhận thức của cộng đồng về phát triển bền vững và các vấn đề có liên quan.

2. Nhiệm vụ

Nhiệm vụ về nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu

 1. Căn cứ vào chiến lược của Trường, xây dựng chiến lược phát triển của Viện theo hướng từng bước nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và uy tín của Viện;
 2. Tổ chức nghiên cứu tổng kết lý luận, chính sách, cơ chế quản lý làm cơ sở để Trường tham mưu cho các cơ quan Nhà nước trong việc hoạch định, ban hành chính sách về phát triển bền vững.
 3. Khai thác, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học hướng tới công bố quốc tế, góp phần củng cố định hướng nghiên cứu và nâng cao vị thế trong nước và quốc tế của Trường;
 4. Khai thác, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học nhằm cung cấp các khuyến nghị chính sách, quản trị và kinh doanh về đổi mới hoạt động theo hướng phát triển bền vững;
 5. Tham mưu và làm đầu mối đại diện cho Trường xây dựng, hình thành quan điểm, lý luận về phát triển bền vững phù hợp với điều kiện đặc thù của Việt Nam;
 6. Triển khai các công trình nghiên cứu khoa học và các ấn phẩm quan trọng của trường nhằm khẳng định uy tín khoa học của Trường;
 7. Trở thành trung tâm tập hợp, huy động các nhà khoa học trong và ngoài trường để nghiên cứu và công bố các ấn phẩm trong nước và quốc tế;
 8. Hợp tác liên kết với các trường đại học, viện nghiên cứu quốc tế để triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học về phát triển bền vững;
 9. Tổng kết kinh nghiệm và mô hình phát triển bền vững của các nước và ứng dụng vào thực tiễn Việt Nam;
 10. Xây dựng và tổ chức thực thi chiến lược phát triển bền vững của quốc gia, các vùng, khu vực, tình, thành phố;
 11. Xây dựng chiến lược phát triển bền vững ngành;
 12. Xây dựng chiến lược và đề xuất giải pháp phát triển kinh doanh bền vững cho doanh nghiệp;
 13. Ứng dụng kết quả nghiên cứu về lý luận và thực tiễn vào hoạt động đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo của trường.

Nhiệm vụ về tư vấn:

 1. Tư vấn cho Đảng, Nhà nước và cơ quan quản lý các cấp về chiến lược và chính sách phát triển bền vững;
 2. Tham gia đánh giá, thẩm định các dự án phát triển thuộc lĩnh vực liên quan khi có nhu cầu;
 3. Tư vấn cho các doanh nghiệp và tổ chức sự nghiệp công trong hoạch định chiến lược cũng như các giải pháp phát triển bền vững.

Nhiệm vụ về đào tạo, bồi dưỡng:

 1. Tổ chức và quản lý đào tạo theo qui định, qui chế hiện hành và theo phân công của Nhà trường;
 2. Tổ chức và triển khai các khóa bồi dưỡng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu;
 3. Bồi dưỡng, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học cho các ngành, địa phương và các doanh nghiệp để triển khai áp dụng trong thực tiễn;
 4. Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học theo hướng hội nhập quốc tế cho đội ngũ giảng viên trong và ngoài Trường;

Nhiệm vụ về chia sẻ tri thức và phát triển cộng đồng:

 1. Tổ chức các hội thảo, tọa đàm trong nước và quốc tế, nhằm cung cấp những thông tin, tư liệu mới về phát triển bền vững trong và ngoài nước;
 2. Bồi dưỡng phương pháp và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học cho cán bộ giảng viên của Trường và cá nhân, tổ chức có nhu cầu.

Nhiệm vụ khác:

 1. Tổ chức xây dựng, quản lý và bảo quản các tư liệu khoa học của Viện theo quy định hiện hành, phù hợp với yêu cầu của các đối tác trong và ngoài nước;
 2. Quản lý đội ngũ cán bộ, viên chức, quản lý tài chính, tài sản của Viện theo Quy chế làm việc của Trường và quy định hiện hành của Nhà nước;
 3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.