(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

VIỆN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Viện Phát triển bền vững là đơn vị trực thuộc trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Viện được chính thức thành lập trên cơ sở sáp nhập ba viện gồm: Viện Quản lý Châu Á-Thái Bình Dương, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển, Viện Dân số và các vấn đề xã hội vào tháng 1 năm 2019 nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển năng lực và tri thức quản lý quốc tế. Viện chú trọng vào việc sáng tạo và truyền đạt tri thức trong quản lý kinh tế, quản lý công, quản trị kinh doanh, và các lĩnh vực khoa học xã hội liên quan. Cách tiếp cận của Viện là kết hợp giữa tri thức quốc tế với kinh nghiệm cụ thể của các vùng miền nhằm phát triển các giải pháp quản lý hiện đại và phù hợp.

Sứ mệnh

Viện Phát triển bền vững cam kết đóng góp vào sự phát triển của tri thức và năng lực quản lý thông qua các chương trình nghiên cứu và đào tạo được công nhận trong khu vực và quốc tế.

Các giá trị cốt lõi

Cán bộ, giảng viên, và các cộng tác viên của Viện cùng chia sẻ những giá trị cốt lõi và coi đó là định hướng cho các hoạt động của mình. Các giá trị cốt lõi chi phối phong cách làm việc và tương tác với khách hàng và các bên liên quan. Các giá trị đó là:

– Hội nhập: Luôn vươn tới đẳng cấp quốc tế

– Liêm chính: Minh bạch, trung thực, tôn trọng

– Sáng tạo: Chủ động, chịu trách nhiệm

Tầm nhìn

Viện Phát triển bền vững sẽ trở thành một trung tâm nghiên cứu và đào tạo ngang tầm khu vực về quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh.