(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 20 năm 2024 (Từ ngày 13/5/2024 đến ngày 19/5/2024)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 NĂM 2024 (Từ ngày 13/5/2024 đến ngày 19/5/2024) Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Thời gian Nội dung Thành...
Xem thêm
HOME LỊCH TUẦN BÁO CÁO TUẦN KẾT LUẬN GIAO BAN DANH BẠ ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ Lịch công tác tuần 19 năm 2024 (Từ ngày 06/5/2024 đến ngày 12/5/2024)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 NĂM 2024 (Từ ngày 06/5/2024 đến ngày 12/5/2024) Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Thời gian Nội dung Thành...
Xem thêm
Lịch công tác tuần 18 năm 2024 (Từ ngày 29/4/2024 đến ngày 05/5/2024 Bản cập nhật bổ sung lần 1 )
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 NĂM 2024 (Từ ngày 29/4/2024 đến ngày 05/5/2024) Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Thời gian Nội dung Thành...
Xem thêm
Lịch công tác tuần 17 năm 2024 (Từ ngày 22/4/2024 đến ngày 28/4/2024 Bản cập nhật bổ sung lần 1)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 NĂM 2024 (Từ ngày 22/4/2024 đến ngày 28/4/2024) Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu Thời gian Nội dung Th...
Xem thêm
Lịch công tác tuần 16 năm 2024 (Từ ngày 15/4/2024 đến ngày 21/4/2024 )
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 NĂM 2024 (Từ ngày 15/4/2024 đến ngày 21/4/2024) Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu Thời gian Nội dung Th...
Xem thêm
Lịch công tác tuần 15 năm 2024 ( Từ ngày 08/4/2024 đến ngày 14/4/2024)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 NĂM 2024 (Từ ngày 08/4/2024 đến ngày 14/4/2024) Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu Thời gian Nội dung Th...
Xem thêm