(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Seminar: Donate to get along: Persuading Messages for Private Information Donation
National Economics University E-PhD Program Seminar Series   Donate to get along: Persuading Messages for Private Information Donation by Trang Thanh Mai-McManus Shannon School of Business, Cape Breto...
Xem thêm
Nghiên cứu sinh Bùi Cẩm Vân bảo vệ luận án tiến sĩ
Vào 14h00 ngày 27/04/2024 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Bùi Cẩm Vân, chuyên ngành Quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh, với đề tài: Coping wi...
Xem thêm
Seminar: Market shaping in the transitioning Vietnamese shrimp chain: a perspective from independent farmers
National Economics University E-PhD Program Seminar Series   Market shaping in the transitioning Vietnamese shrimp chain: a perspective from independent farmers by Ta Minh Quang Faculty of Business Ma...
Xem thêm
Anchoring Household’s Inflation Expectations when Inflation is High
National Economics University E-PhD Program Seminar Series   Anchoring Household’s Inflation Expectations when Inflation is High by  Giang Nghiem Leibniz University Hannover Institute of Money a...
Xem thêm
Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ bằng tiếng Anh năm 2024 (khóa 45)
Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ; Căn cứ Quyết định số 629/QĐ-ĐHKTQD ngày 31/8/20...
Xem thêm
Seminar: Social marketing to design behaviour change interventions with regard to single-use plastic packaging
National Economics University E-PhD Program Seminar Series   Social marketing to design behaviour change interventions with regard to single-use plastic packaging by Pham Van Hau Ph.D. Candidate in Ma...
Xem thêm